Chinese gelovigen te midden van vervolging

In de laatste maanden neemt vervolging ernstige vormen aan. Steeds meer Chinezen van
allerlei godsdiensten verdwijnen in strafkampen en gevangenissen.

Een bevriende voorganger berichtte ons: ‘begin 2018 zijn we op jouw advies begonnen om
onze gemeente in Beijing om te vormen tot huisgroepen. Toen in oktober 2018 de centrale
bijeenkomst stopte en de gemeente zich opsplitste in groepen was er veel kritiek op dit
besluit. Waarom was dat nodig, centraal was toch veel fijner. Waar was zijn geloof? Nu, een
jaar later zijn ze allemaal dankbaar dat de voorganger deze stap heeft gezet. Er is geen inval
geweest in de moederkerk, daarom heeft de overheid ook geen namen en gezichten en
andere gegevens van de 175 gelovigen. Ze kunnen nu ongestoord in kleinere groepen bij
elkaar komen. Ze verhuizen wel regelmatig.
Veel gemeentes die inmiddels gedwongen gesloten zijn, beseffen nu dat ze de kans gemist
hebben. Alle namen, gezichten en adressen van de leden zijn bekend bij de overheid, zo ook
hun mobiele telefoonnummers.’
De gemeente in Beijing heeft door deze manoeuvre zelfs een retraite kunnen houden in de
week na de 1 oktober viering van de communistische partij. Dat was heel bijzonder.
De voorganger vertelde ons dat de huisgroepen nu groeien en ze opnieuw moeten gaan
splitsen. Ook beginnen gelovigen actief mee te werken: Bijbelstudies geven, spreken, etc.
Een goede vriend van ons uit het westen vertelde onlangs dat ze elk moment verwachten
dat er op hun deur geklopt gaat worden. Wij weten uit ervaring wat er dan door je heen
gaat. Het betekent dan dat je binnen 24 uur het land uit moet.
De officiële, erkende godsdiensten moeten volksdansen organiseren en patriottische
liederen ten gehore brengen tijdens hun diensten. Ook moet de preek van de Drie Zelf
kerken gecontroleerd worden en desnoods herschreven om socialistische waarden te
prediken aan de mensen. Het gevolg is dat ook voorgangers uit de Drie Zelf kerken
opstappen en Bijbelstudies en diensten aan huis beginnen.

Blijf bidden dat onze Chinese broers en zussen standvastig zullen zijn en dat wij dat ook
mogen worden in onze gebeden voor hen. Dat het getuigenis van Jezus, de bevrijder,
krachtig zal doorklinken. Bid voor alle westerse werkers die moedig standhouden, dat ze
vrede ervaren in hun hart.
Bid voor China!

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
machten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here. -Romeinen 8:38-39